Kvarka - Vaccinera sin ponny ? - Kan alla hästar få fång ? - Hyperlipemi - Botulism - Skaffa Pass ? - Brunst/Betäckning

Kvarka och övre luftvägsinfektion med kvarkaliknande symtom

Kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi, som är en beta-hemolyserande streptokock.

Den klassiska symtombilden för kvarka är svullna lymfknutor i huvud/halsregionen, varigt näsflöde, hosta och feber. Ofta öppnar sig bölder i lymfknutorna mellan underkäksgrenarna. Sjukdomen kan också förlöpa med betydligt lindrigare symtom, t.ex. enbart näsflöde eller hosta.

Sjukdomstidens längd är vanligen omkring två veckor, men man bör räkna med en lång konvalescenstid. Följdsjukdomar är inte alltför ovanliga. En sådan kallas "kastad kvarka", vilket innebär att bakterien spridits med blodet till inre organ och där orsakat bölder. En del hästar kan även reagera med en överkänslighetsreaktion, vilket medför höggradig vätskeansamling i kroppen kallat "anasarka".

Kvarka smittar lätt Diagnos ställs ofta med ledning av kliniska symtom, men kan konfirmeras/bekräftas genom att man i ett prov taget från näshålan, svalget eller en böld, odlar fram Streptococcus equi. Om hästen trots negativt provsvar visar symtom som tyder på kvarka med smittspridning till andra hästar, kan kvarka ej uteslutas och bör därför behandlas som ett kvarkafall.

Kvarka är mycket smittsamt. Bakterier förekommer i böldinnehåll, svalg och nässekret hos infekterade djur och överförs lätt vid kontakt, men även via redskap och kläder till andra hästar. En del hästar blir smittbärare i flera veckor. I enstaka fall har man kunnat påvisa bakterien flera månader efter det att sjukdomssymtomen avklingat.

Även andra bakterier, som t.ex. Streptococcus zooepidemicus, kan orsaka övre luftvägsinfektion som liknar kvarka. Dessa streptokocker kan förekomma i lågt antal i näsa och svalg hos friska hästar utan att orsaka sjukdom. Om hästens allmäntillstånd av någon anledning försämras, exempelvis genom en virusinfektion eller stress, kan dessa bakterier växa till och orsaka sjukdom med kvarkaliknande symtom.

Kvarka, och sjukdomsfall med kvarkaliknande symtom, behandlas med antibiotika i vissa skeden. Kontakta därför din veterinär så att en korrekt bedömning om provtagning och ev. behandling kan göras. I de fall Streptococcus equi, Streptococcus zooepidemicus eller annan sjukdomsframkallande bakterie påvisats och där smittspridning skett till andra hästar bör åtgärder vidtagas för att snabbast möjligt begränsa smittspridning oavsett vilken bakterie det är som har orsakat sjukdomen.

Isolering För att hindra smittspridning vid kvarka och övre luftvägsinfektion med kvarkaliknande symtom bör sjuka hästar isoleras och rekommendationer angivna av STC (Svenska Trav-sportens Centralorganisation) följas. Dessa innebär att stall med sjuka hästar bör hållas isolerat till dess att 20 dagar har förflutit från det att den sist insjuknade hästen inte längre visar smittförande symtom såsom varigt näsflöde och/eller feber. Om sjuka hästar har flyttats till isoleringsstall bör det stall varifrån hästarna flyttades hållas isolerat i 10 dagar under förutsättning att inga kvarvarande hästar insjuknar.

Stallrengöring Efter ett genomgånget sjukdomsutbrott orsakat av Streptococcus equi eller andra smittsamma bakterier är det av största vikt att stallet rengörs ordentligt, då bakterierna kan överleva exempelvis i smuts på boxinredning under flera månader. Desinfektionemedel med god effekt finns i fackhandeln. Virkon® , som bl.a. säljs av apotek är ett bra preparat.

Rengör hästtransporter, boxar, stallar, vattenkoppar, badkar på bete och utrustning som kan ha kommit i kontakt med smitta. All desinfektion föregås av mekanisk rengöring, gärna högtrycksspolning, varefter desinfektion görs enligt anvisning på förpackningen. Vid ett mer omfattande utbrott av smittsam sjukdom bör hela stallet saneras.

Texten är lånad från SVAs webbplats, www.sva.se.

Många stallar i landet har drabbats av kvarka de senaste året. Ökad kunskap hos såväl veterinärer som hästägare, samt en större öppenhet mellan veterinärer, hästägare och tränare är viktigt för att kunna förhindra smittspridning.

Skulle man få in en infektion i stallet, som inom några dagar sprits till andra hästar, är det viktigt att kunna hantera situationen på ett riktigt sätt för att minimera smittspridning och därmed även ekonomiska förluster. Symptom Feber, i allmänhet 39,5-40,0 grader C. Ett näsflöde som är tjockt och varliknande. Inflammation i svalg och struphuvud som ger hosta. Förstoring av svalgets lymfknutor, ofta med varbildning i dessa. Lymfknutorna i svalget får då en tendens att spricka när de blir överfyllda med var och då kommer varinnehållet att tömmas ut genom huden innanför ganascherna.

Dessa symptom ger bilden av den klassiska kvarkan. Hästar kan också vara symtomfria men brukar åtminstone få en febertopp. Det är viktigt att upptäcka dessa febertoppar då sådana hästar kan vara smittspridare. Kontrollera därför morgontempen på stallets samtliga hästar under ett sjukdomsutbrott.

Överföring av smitta Smittsamheten är hög vid direktkontakt mellan hästar. Smitta via luften i stallet kan också förekomma. Dessutom kan smittan också överföras relativt lätt med förorenad utrustning, t ex grimmor, boxinredning m.m. och genom att stallpersonal använder nedsmutsade och därmed nedsmittade kläder.

Håll god hygien! Tvätta händerna noggrant och byt skor när stallet lämnas. Byt även kläder om annat stall ska besökas. I normala fall överlever de flesta smittämnen inte många timmar utanför värddjuret, men om en sjuk häst frustar eller gnider sina näsborrar med näsflöde mot skötarens kläder, kan smitta överföras vid kontakt med andra hästar.

Kvarkabakterien, Streptococcus equi, skiljer sig dock från övriga mikroorganismer och kan överleva i många månader. Tänk även på att staket i hagar och paddockar kan vara nedsmittade med bakterier.

Isolering Enligt bestämmelserna inom trav- och galoppsporten och enligt rekommendation inom ridsporten ska stall med kvarka hållas isolerat under sjukdomsutbrottet och t o m 20 dagar efter att den senaste sjuka hästen inte längre visar några smittoförande symptom (näsflöde, hosta, varflytningar). Stall där sjuk häst omedelbart flyttas för isolering på annan plats, ska hållas isolerat 10 dagar efter att den sjuka hästen flyttats. Skulle nya fall inträffa under isoleringstiden ökas denna med ytterligare 20 respektive 10 dagar. Diagnos Diagnos ställs på svabbprov som tas från näshåla, svalg eller sprucken böld och sänds till bakteriologiskt laboratorium för bakterieodling. Bakterierna kan i vissa fall vara svåra att påvisa, varför man vid förekomst av kvarkaliknande symptom ALLTID ska behandla sjukdomen SOM OM DET ÄR KVARKA. Behandling Streptokocker är i allmänhet penicillinkänsliga. På inkapslade bölder fungerar emellertid inte penicillin. För att förhindra spridning i ett stall, eller där andra skäl talar för behandling, kan penicillinbehandlingen vara lyckosam om den sätts in i sjukdomens absoluta inledningsskede, i princip på den insjuknande hästens första feberdag. I många fall kan sjukdomen lämnas obehandlad. Vilket som är att föredra måste avgöras av veterinär från fall till fall, beroende bl.a. på sjukdomens aktuella natur och stallets sammansättning. KONTAKTA DIN VETERINÄR. Hon/han ger dig råd, tar de prover som är nödvändiga för att ställa rätt diagnos samt sätter in eventuell behandling.

Följdsjukdomar Allvarliga följdsjukdomar är inte alltför ovanliga. En sådan kallas "kastad kvarka", vilket innebär att bakterien sprids med blodet till inre organ och där orsakar bölder. En del hästar kan även reagera med en överkänslighetsreaktion, vilket medför höggradig vätskeansamling i kroppen, kallad "anasarka". Sanering Streptokocker har stor förmåga att överleva i smutsig miljö utanför hästen. I denna form kan bakterien överleva upp till ett år. Därför är det absolut nödvändigt att desinfektera kvarkasmittade miljöer. Tänk då också på särskilt utsatta platser längs staket, grindhål och liknande. Efter ett genomgånget sjukdomsutbrott orsakar av Streptococcus equi eller andra liknande bakterierna är det naturligtvis av största vikt att även stallet rengörs ordentligt, då bakterierna kan överleva exempelvis i smuts på boxinredning under åtskilliga månader.

Lämpliga desinfektionsmedel finns i fackhandeln. Virkon, som bl.a. säljs på apotek, är ett bra preparat. Rengör hästtransporter, boxar, stallar, vattenkoppar, badkar på bete och utrustning som kan ha kommit i kontakt med smitta. All desinfektion skall föregås av mekanisk rengöring, gärna högtrycksspolning, varefter desinfektion görs enligt anvisning på förpackningen. Med dessa råd kan man begränsa smittspridning inom den egna enheten och på så vis snabbare återuppta den verksamhet som bedrivs. Kom alltid ihåg att kontakta din egen smittskyddsgrupp vid misstanke om smittsam sjukdom.

Kontakta veterinär vid misstanke om kvarka!

 

 

Vaccinera sin ponny ?

En mycket viktig vaccination är mot stelkramp

och jag betonar, att den är den absolut viktigaste vaccinationen för hästar. Ston, som ej har skydd mot stelkramp och skall föla kan vaccineras under mellersta tredjedelen eller sista tredjedelen av dräktigheten. Detta är mycket viktigt. Fölet kan ges stelkrampsserum vid födelsen eller vaccineras tidigt. Stelkrampsserum ger ett snabbt skydd. För ett långvarigare skydd krävs stelkrampsvaccination. Man kan vaccinera tidigt, men bästa svaret på en vaccinationsserie är om första sprutan ges först vid ca 4 månaders ålder. Nästa vaccination ges 4-6 veckor efter första vaccinationen. Den tredje vaccinationen görs 6-12 månader efter vaccination nummer 2. Då har hästen fått ett grundskydd, som håller i 3 år. Denna grundskyddsvaccination gäller också för äldre hästar.

 

Den vanligaste vaccinationen är mot hästinfluensa.

Om det gäller ett föl ger man första vaccinationen först vid ca 4 månaders ålder. Nästa vaccination efter 4-6 veckor och den tredje 5-7 månader efter den andra vaccinationen. Då har fölet ett sk grundskydd. Sedan ger man vaccinationer med 6-12 månaders intervall för att bibehålla skyddet. Detta vaccinationsschema gäller även äldre hästar, som ej skaffat sig grundskydd.

Texten är lånad av Veterinär Gunnar Alvsten, Linköping, 1999

 

Kan alla hästar få fång?

Veterinär Anders Ekfalk på hästkliniken vid SLU på Ultuna svarar:

Fång var tidigare en sjukdom hos hästar, som drabbade överviktiga ponnyer, framför allt shetlandsponnyer då de släpptes på grönbete på sommaren. Numera ses sjukdomen hos alla hästraser, såväl små tjocka ponnyer som vältränade tävlingshästar.

Fång är en mycket vanlig orsak till hälta hos häst. Enligt försäkringsbolaget AGRIAs statistik för åren 1985-1989 över A1-försäkrade hästar som dömts ut på grund av skada eller sjukdom, så är fång den tredje vanligaste utslagningsorsaken, bara kvickdrag och ledinflammationer är vanligare.

Fång kan uppkomma på två sätt, dels vid störd tarmflora vilket är den vanligaste orsaken, dels vid livmoderinflammation. Hästar som tvärt släpps ut på sommarbete, kommer lösa i stallet och föräter sig på kraftfoder, byter foder tvärt (nyinköpt hö) eller äter vissa växter kan drabbas av störningar i tarmfloran. Denna störning resulterar i att de normalt förekommande, goda bakterierna i tarmen som t.ex. hjälper till att bryta ned fodret minskar i antal och sjukdomsframkallande bakterier ökar.

Hos de nyfölade ston som drabbas av fång till följd av kvarbliven efterbörd och livmoderinflammation sker en överväxt av vissa sjukomsframkallande bakterier i livmodern.

Smärta från hovarna Man vet inte exakt hur kopplingen är mellan störd tarmflora/livmoderinflammation och en sjukdom som drabbar hovarna. Forskning bedrivs i bland annat Sverige och USA för att försöka förklara detta samband.

Sjukdomen orsakar smärta från hovarna, vanligtvis båda framhovarna eller alla fyra. Hästen ställer sig då i så kallad fångställning d.v.s. hästen flyttar in bakbenen under sig och flyttar fram frambenen. Hästen får svårt att gå och lyfta benen. Känner man pulsen (över kotan) så är denna kraftigt förstärkt och hovarna varma. I vissa fall är kroppstemperturen förhöjd upp mot ca 41° C.

Smärtan i hovarna uppkommer på så sätt att förbindelsen i hoven mellan kötthoven (hovben och mjukdelar) och den omgivande hornkapseln försvagas. Detta gör att kötthoven kan röra sig inuti hornkapseln vilket ger kraftig smärta. Sjukdomen kan antingen läka av inom ca 14 dagar, eller så övergår den i ett kroniskt stadium med mer eller mindre hälta.

Behandla orsakerna När hästen drabbats av fång ska man tillkalla veterinär. Veterinären behandlar det som orsakat sjukdomen, det vill säga återställer tarmfloran eller behandlar livmoderinflammationen. Eftersom man inte vet själva orsaken till hovproblemet så finns det ingen behandling för hovarna. Här får man rikta in sig på att minska smärtan för att underlätta för hästen. Därefter bör man ta av hästen skorna och ställa den i en box med ett mycket mjukt underlag. Helst ska det vara sand men har man inte tillgång till det får man göra en riktig bädd med t.ex. sågspån. Hästen ska den närmaste tiden enbart fodras med hö ­p; allt kraftfoder är förbjudet.

Har hästen inte blivit mycket bättre inom 14 dagar anser jag att hästen ska röntgas. Övergår sjukdomen i ett kroniskt stadium så beror detta på att den försvagade förbindelsen mellan kötthov och hornkapsel lett till att hovbenet sjunkit ned med sin spetsiga framdel mot sulan, sk. hovbenssänkning/hovbensrotation.

Är förändringen av hovbenets läge lindrig så kan man kompensera det genom att sko hästen med s.k. PG-beslag (plåt-gummi), som är en mycket stötdämpande sko, samt att hovslagaren kortar av hästens tå för att underlätta överrullningen av hoven när hästen går.

Är hovbenet kraftigt sänkt eller roterat och hästens hälta kvarstår blir man ofta tvungen att avliva häsen.

En häst som drabbats av fång och blivit helt återställd behöver inte behandlas annorlunda än friska hästar vad gäller foder, bete eller ridning. Vid kronisk fång, då hovbenet ändrat läge, bör man däremot vara mycket försiktig så att tarmfloran inte störs igen.

OBS !

Varje nytt fånganfall kan leda till att hovbenets läge ändras ytterligare och hästen inte går att rädda.

-----------------------------------------------------

Texten är lånad av SLU

 

HYPERLIPEMI - En ponnysjukdom

Det finns en leversjukdom som är svårbemästrad och allvarlig på små ponnyer som kallas hyperlipemi. Det är främst högdräktiga eller nyfölade ston som drabbas, men ponnyer som utsätts för stark press i annan form kan också drabbas.

Det som händer är att spjälkningen av fett inte fungerar normalt utan det uppstår en abnorm fettansamling i blodet, vilket gör det grumligt. Vid riktigt svåra fall av sjukdomen får blodet en blåaktig ton och vid blodprovstagning bildas ett ljust fettlager på ytan av provröret.

Hyperlipemi uppkommer då kroppen har brist i energitillförseln. Under högdräktighet och den inledande digivningsperioden har ponnyer ett ökat behov av energi. Om de redan är stora och tjocka har de ibland inte tillräcklig plats i magen för så mycket foder som motsvarar det ökade energibehovet och därigenom kan hyperlipemi uppkomma. Givetvis kan även brist på foder och kraftig stress utlösa sjukdomen.

SYMTOMEN är att det drabbade djuret slutar att äta, verkar slött och ointresserat av omgivningen och istället blir apatiskt och innesluten i sig själv. Många ponnyer har även svårt att svälja och står och hänger över en hink vatten utan att kunna dricka. Mild kolik kan också förekomma. Diarré och feber uppstår vanligen efter några dagar. Dödligheten i sjukdomen är hög, ca 70%, och döden inträffar i regel inom 10 dygn efter de första symtomen.

BEHANDLINGEN är intensiv och arbetskrävande och består av tillförsel av näringslösning via slang och dropp. Oftast på djursjukhus, men det går att häva med veterinär i det egna stallet, tillsammans med hästägaren, tack vare envis uthållighet och mycket jobb. När ämnesomsättningen börjar fungera normalt igen ges specialdiet en tid innan ponnyn kan återgå till vanlig foderstat. Även om dödligheten i sjukdomen är stor finns det chans att klara en drabbad ponny genom att ingripa direkt när den visar dålig aptit eller slutar äta. Ett antal ponnyer drabbas varje år i Sverige och det finns all anledning att reagera snabbt.

En shetlandsponny som är ointresserad av foder är en stark varningssignal.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER är att se till att djuren får bra kvalitet på sitt foder, avmaskning och att tandvård sköts korrekt. Banta aldrig en högdräktig ponny. Se till att stoet har aptit efter fölning. Sjukdomen är sällsynt på stora hästar, det verkar som om stora hästar har bättre balans mellan förmågan att spjälka fett och använda sig av det än vad ponnyer har.

Källa: Ridsport Nr 15/2001. Veterinärkontrollen. Vet. Charlie Lindberg, ATG:s hästklinik, Malmö. Ingrid Andersson.

 

BOTULISM - Förgiftning

Botulism är en livshotande förgiftning som orsakas av toxiner bildade av bakterien clostridium botulinum. Det är ett av de starkaste nervgifter som man känner till. Bakterierna är sporbärande och kan bildas i otillräckligt konserverade livsmedel. Giftet förstörs vid kokning. Förgiftning kan drabba såväl människor som djur. Giftet som är dödligt i mycket små doser förlamar.

Dödligheten på häst är 90 procent.

Symptom: muskeldarrningar, stel gång, svårt att äta och svälja, hängande tunga och slutligen förlamning. Hästen dör inom 48 till 72 timmar.

Hö och ensilage är olika former av konservering av vall (gräs). Genom konservering försvinner de mikroorganismer som gör att gräset ruttnar. I hö har vattnet torkats ur och då kan mikroorganismerna inte leva där. I ensilagebalar konserverar man genom att skapa en syrefri miljö. En speciell bakterie producerar då mjölksyra som gör att pH-värdet sjunker. Det stör mikroorganismernas energiomsättning och till sist avstannar all mikrobiologisk aktivitet. När ensilaget är lite torrare sker konserveringen enbart genom att plastbalarna ger en syrefri miljö.

 

PASS - Måste alla hästar ha pass ?

 

Samtliga hästar i Sverige ska ha hästpass.

KRAV PÅ CHIPMÄRKNING

Shetlandsponny - alla Shetlandsponnyföl som föds 2009 som nyregistreras skall chipmärkas fr o m 2009-07-01.
Russ - alla russ som nyregistreras skall chipmärkas fr o m 2004-01-01.
Connemara - alla connemara som nyregistreras skall chipmärkas fr o m 2005.
Dartmoor - alla nyregistreringar från 2006 och alla som byter från registreringsbevis till pass.
Islandshästar - föl födda fr o m 2003 skall chipmärkas vid registrering.
Knabstrupper - födda 2004 skall chipmärkas vid registrering.
Ardenner - föl födda from 2006 ska chipmärkas.
Halvblodshingstar som skall delta i avelsvärdering fr o m 2005 - skall chipmärkas innan röntgen sker.
Halvblodsföl födda 2006 -skall chipmärkas och DNA-typas med härstamningskontroll.
Tävlingsponnyer enligt Svenska Ridsportförbundets TR
Från och med 2006 ska alla ponnyer som tävlar på inbjudningstävling eller högre vara chipmärkta. Som chipmärkare ska du klistra en streckkodremsa på mätintyget om ponnyn har en sådan. Räcker inte streckkodsremsorna går det bra att skriva in koden på mätintyget
.

Gå in på www.svehast.se för mer info

 

 

Jag är utbildad och godkänd ID-kontrollant och Chipmärkare på häst.

Utför signalementsbeskrivningar till pass på hästraser med olika färger.

  • Chipmärkning (när hästen redan har pass) 300:-/häst
  • Chipmärkning inkl. ID-koll 450:-/häst
  • Dessutom tillkommer reseersättning 20:-/mil tur och retur.
  • Priserna är inkl. moms. Kontant betalning gäller.
  • Vill du veta mer ? ring/maila för mer info.

Mia Kronblad

Tel. 070-523 87 13

(Jag har ca 4 mil till Vetlanda, 4 mil till Hultsfred, 5 mil till Högsby, 6 mil till Växjö).

 

 

 

 

Brunst - Betäckning

INFÖR BETÄCKNINGSSÄSONGEN

Av de ston som betäcks är det bara ca 2/3 – 3/4 som fölar, och det betyder att många blir besvikna. Med ökad kunskap finns det större chanser att lösa eventuella problem. Även som stoägare är det bra att vara väl påläst. Här följer en del information som kan vara av intresse för dig som planerar att betäcka ditt sto.

Brunst

Ston brunstar i medeltal 6-7 dagar, med en variation på 3-8 dagar, men så stor spridning som 1-50 dagar förekommer. De riktigt långa brunsterna är vanligast i början av säsongen, och avslutas inte alltid med ägglossning. Ägglossningen sker vanligen sista eller näst sista dagen i brunsten, och man bör eftersträva att betäcka i närheten av ägglossning. Vet man att stoet brunstar länge kan man med gott samvete låta bli att betäcka i början av brunsten, eftersom chansen för dräktighet då är låg, och alltför många betäckningar ökar risken för infektioner. Hur långt intervallet är mellan dag ett i två brunster varierar en del, man brukar ange 16-24 dagar. Tiden från ena brunstperiodens slut till nästas början är mer konstant, ca 15-17 dagar.

De flesta ston har uppehåll, "vintervila", under höst-vinter då de inte brunstar alls. Det som stimulerar till aktivitet är ökad dagsljuslängd. Det är som sagt ofta långa och oregelbundna brunster i början av säsongen. Under högsäsong brukar de flesta ston dock ha ganska konstant brunstlängd. Många är alltför "heta på gröten" och vill komma igång tidigt, kanske speciellt om de haft ett sto som gått gall tidigare. Ibland kan det finnas skäl att låta undersöka sitt sto i början av säsongen, men det finns inga skäl att ha för brått att börja betäcka. Bäst förutsättningar för dräktighet är det faktiskt runt midsommar, då både dagsljus och bete erbjuder optimala förhållanden. Man brukar ange att maj, juni och juli är bästa månader för betäckning. Så ett råd kan vara att börja i maj, när betet grönskar och värmen har kommit.

Ston som har fölat visar brunst redan ca 6-10 dagar efter fölning (kan variera mellan 4-16 dagar). Man kan betäcka redan på denna brunst, men dräktighetsresulatet är något sämre än vid andra brunster. Om ägglossningen sker tidigt bör man hellre vänta till nästa brunst. Observera också att det är förbjudet att transportera sto och föl den första veckan efter fölning! Fölstonas andra brunst brukar ofta kallas "30-dygnsbrunst", men observera att den kan komma redan vid ca 25 dagar, om fölbrunsten varit tidig!

Brunstproblem

Det leder alltför långt att ingående beskriva vad som ryms under denna rubrik, men några saker är bra att känna till.

Kvarstående gulkropp, som leder till att sto inte kommer i brunst i förväntad tid är mycket vanligt även hos friska, normala ston. Detta är en viktig anledning till att s.k. provning för hingst leder till att en ganska stor procent av provade ston tros vara dräktiga trots att de inte är det. Det är också vanligt att ett sto som kommer till hingststation mitt emellan två brunster "hakar upp sig", och inte kommer i brunst som förväntat. Detta kan lösas antingen med att veterinär behandlar med prostaglandiner (t.ex. Dinolytic) eller att man helt enkelt väntar, om man tycker att man kan det. Att ge Dinolytic är dock inget trolleri som gör sterila ston fertila. För att ha effekt krävs normala könsorgan. Observeras bör att samma preparat används för att framkalla abort i tidiga stadier, och man bör alltid överväga möjligheten att det är dräktighet som gör att stoet inte brunstar!

Likartade symptom ger s.k. stilla brunst eller tyst brunst. Det är ston som har normal äggstocksaktivitet, men utåt inte visar någon brunst. Vanligast drabbar detta ungston samt ston med föl vid sidan, som blir nervösa av miljöombytet när de kommer till hingststationen. En bra och lugn miljö med omväxlande hagar och gott om tid vid provning löser ofta detta problem.

Ett omvänt problem som också är värt att nämna att det finns ston som visar brunsttecken trots att de är dräktiga. Har man otur kan då en betäckning orsaka abort.

För normal funktion hos stoet krävs (före betäckningen):

Ljus! Ökande dagsljuslängd. Viktigt framför allt för ston som ej har föl vid sidan.
Värme. Därför kan det bli problem kalla, regniga år. Framför allt ungston känsliga. Värst är varm vår, som följs av kall period. Under kalla, fuktiga perioder förlorar hästar kroppsfett, trots riklig utfodring.
Gott hull och näringsstatus. Överdrivet feta innebär att de utsätts för andra risker (fång mm), men magra får problem med dräktighet. Även viktigt (ffa för ston med föl vid sidan) att de inte är på väg ner i hull alltför snabbt (även om ganska bra hull från början). Runt fölningen är det positivt med lite "för" gott hull. Kommer då bra igång med brunst och nästa dräktighet. Magra kan ha normal fölbrunst, men skjuter på nästa brunst till dag 40-45 och har stor andel tidig fosterdöd. Om man utfodrar rejält undviker man dock problemet med ökad andel fosterdöd. Framför allt när fölet är 1-3 månader gammalt kräver stoet riklig utfodring. För bästa resultat: gott hull, som bibehålls med tillräcklig utfodring. Om mager vid fölning; mycket viktigt att öka utfodringen ordentligt för att nästa dräktighet ska gå bra.
Ston som inte har föl vid sidan bör helst anlända till hingst när de är i brunst. Annars stor risk att de inte visar brunst i rätt tid. "Hakar upp sig" och får kvarstående gulkropp. Observera att detta kan hända även efter betäckning. Utebliven brunst är alltså inte detsamma som dräktig!
Stoet bör ha fällt klart och ha fått blank sommarpäls innan hon betäcks.
Om stoet har gått gall två år i rad (eller mer) bör hon kollas upp med bakteriologiskt prov i samband med brunst under våren, och eventuellt även vävnadsprov från livmoderslemhinnan. Äldre ston (ca 16 år och äldre) kan vara omöjliga att få dräktiga pga tillbakabildad slemhinna. Vid vilken ålder detta inträffar är dock mycket varierande.


Dräktigheten

Ägglossningen sker som sagt i slutet av brunsten, och betäckningen bör ske i anslutning till den. Hellre lite för tidigt än lite för sent, dock. Ägget har kort överlevnadstid, bara några timmar, men spermierna överlever åtminstone ett par dygn. För semin gäller andra regler. Speciellt för fryst sperma är överlevnadstiden mycket kort, och det är anledningen till att detta kräver intensiv veterinär övervakning för att lyckas.

Av de ston som blir dräktiga brukar man räkna med att 10-20 % förlorar fostret innan det är dags för fölning. Störst förluster sker i början av dräktigheten, och då är det inte alltid man uppmärksammar att stoet inte längre är dräktigt. Det finns flera kritiska moment under dräktigheten, men den känsligaste perioden hos stoet är dag 20-40. Under denna tid är det speciellt viktigt att inte utsätta stoet för stress och att se till att hon får tillräckligt med näring. Det sistnämnda är speciellt viktigt hos ston med föl vid sidan, eftersom fölet vid denna tid tar mycket energi i form av mjölk.

En viss andel av fosterdöden är normal och nödvändig, eftersom det då rensas bort foster som inte är livsdugliga, t.ex. på grund av allvarliga genetiska rubbningar. Av den övriga står infektioner för en stor del. Sedan har som sagt stress och bristande utfodring också betydelse.

Behandlingen består först och främst i att uppmärksamma att fosterdöd har skett så att stoet kan betäckas om och förhoppningsvis bli dräktigt igen. Misstänker man infektion bör bakteriologisk undersökning göras. Ston som är infektionskänsliga bör absolut inte betäckas alltför tidigt på säsongen, utan bör komma till hingst i maj-juni. Om fosterdöden sker efter 40:e dagen dröjer det ofta länge (1-3 månader) innan stoet kommer med brunst spontant

Dräktighetsundersökning:

Som sagt behöver utebliven brunst vid provning ca tre veckor efter betäckning inte betyda att stoet är dräktigt, och därför kombineras ofta provningen med olika former av dräktighetsundersökning. Vid tidig dräktighetsundersökning ska man också bära i minnet att det sker ett ganska stort svinn under den tidiga dräktigheten, och det kan därför finnas skäl att kolla om stoet.

Ultraljudsundersökning kan göras tidigt, redan från 14-17 dagar efter sista betäckning, och har också den fördelen att man kan konstatera ev. tvillingdräktighet. Palpation (undersökning) via ändtarmen har den fördelen att den inte kräver dyr specialutrustning, men ger ingen säker dräktighetsdiagnos förrän sex- sju veckor efter betäckning. Blodprov finns i två varianter, dels en tidig (eCG), som är säkrast dag 50-80, och dels en sen (östronsulfat), som inte är användbar förrän efter ca 100 dagars dräktighet, men då har mycket god tillförlitlighet.

Till sist.

Har man kommit så långt är man på god väg. Det finns inget som hindrar att man använder sitt sto till ridning och körning, som förstås anpassas till dräktighetens stadium och hur hon mår. Måttlig motion brukar gå bra i stort sett ända fram till fölning. Däremot får man förstås inte tävla under högdräktighet, och det kan som sagt vara klokt att undvika detta även dag 20-40. Rent allmänt bör man också ha i åtanke att det på tävlingsplatser kan finnas smittor (t.ex. abortvirus) som man inte vill utsätta ett dräktigt sto för.

Själva förlossningen går för det allra mesta lätt och bekymmersfritt, men om det blir problem är de oftast stora. God övervakning och kontakt med veterinär omedelbart om det krånglar, är det enda rådet jag tänker ge om detta här.

Slutligen vill jag bara önska lycka till!


Källa: Veterinär Tranås


 Copyright ©2011 Stuteri Kronblad